OBAVEŠTAVANJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 


JKP za stambene usluge BOR, sa registrovanim sedištem na adresi Bor, Nikole Pašića 14, kao rukovalac Vašim podacima o ličnosti, obaveštava sve potencijalne poslovne saradnike i korisnike naših usluga o načinu i svrsi obrade i korišćenja podataka o ličnosti, kao i o pravima lica na koja se podaci odnose, a u smislu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 – dalje: „Zakon“):

Podaci koji bi se obra
đivali:
U svom poslovanju, naše preduzeće može prikupljati, čuvati i koristiti (obrađivati) sledeće vrste Vaših podataka o ličnosti:

 • Opšte identifikacione podatke i kontakt podatke, podatke navedene u ugovorima o otkupu stanova, drugim ugovorima, sudskim rešenjima, dokumentima izdatim od javnih izvršitelja, rešenjima iz katastra i drugim dokumentima koje povezuju lice i objekat koji se tretira kod nas.
 • Podatke koje povezuju dva fizička lica ili pravna lica.
 • Podatke koje naše preduzeće pribavi u komunikaciji sa svim korisnicima naših usluga.
 • Podatke o datoj saglasnosti ili izjavi odnosno pristanku;
 • „Posebne vrste podatka“ kao što su podaci o zdravstvenom stanju, a koje se primenjuju kod nekih subvencija.
 • Kao i druge podatke ukoliko za to postoji pravni osnov.

Svrha i pravni osnov prikupljanja i dalje obrade podataka:

Naše preduzeće prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti u različite zakonom dozvoljene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonski, ugovorni ili drugi osnov za njihovo prikupljanje.

Svrhe korišćenja i obrade vaših podataka su:

 • Zaključivanje i izvršavanje ugovora obaveza;
 • Zaduženja i razduženja kod komunalnih usluga i zakupa kod poslovnog prostora;
 • Sve pravne radnje kod neizmirenih obaveza korisnika naših usluga;
 • Sprečavanje i otkrivanje prevara, pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Izvršavanje zakonskih obaveza;
 • Raspodela rizika sa našim partnerima, i drugo.

Za pojedine prethodno navedene svrhe, Naše preduzeće vrši prikupljanje i obradu Vaših podataka na osnovu zakona, odnosno ugovora, na osnovu Vašeg pristanka, a za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti na osnovu Vaše izričite saglasnosti odnosno izričitog pristanka.

Svaki pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti koji ste dali Naše preduzeće  možete opozvati u bilo kom momentu. Od tog trenutka Naše preduzeće  će vršiti obradu Vaših podataka koja se zasnivala na pristanku, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja.

Međutim, naše preduzeće može prikupljati i obrađivati Vaše podatke i bez Vaše saglasnosti – naime, ako su takvo prikupljanje i obrada neophodni za funkcionisanje i svrhu našeg preduzeća.

Način korišćenja podataka:

Naše preduzeće koristi i obrađuje prikupljene podatke na načine koji podrazumevaju sledeće radnje: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, čuvanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima.

Obrada se vrši automatski, poluautomatski i ručno.

O prikupljenim podacima, naše preduzeće vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Informacije o primaocima podataka, kategorijama korisnika podataka i kategorijama obrađivača:

Naše preduzeće ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu sa prethodno navedenim svrhama. Kako bi se iste ostvarile, naše preduzeće u pojedinim situacijama mora Vaše podatke o ličnosti učiniti dostupnim trećim licima odnosno licima koji sa Vašim podacima dalje postupaju kao rukovaoci ili obrađivači, kao što su npr. državni organi, odgovornim organima lokalne samouprave, pružaocima usluga komunalnih usluga a koje vi koristite, istražitelji prevara, kao i druga pravna lica u pravnim radnjama.

Vaše podatke obrađivaće pored radno angažovanih ovlašćenih zaposlenih, a u skladu sa Zakonom, koji će u svemu osigurati bezbednost Vaših podataka, poštujući zakonski okvir u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naše preduzeće ni u kojem slučaju neće Vaše podatke činiti dostupnim licima koja nemaju ovlašćenje za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Vaša prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka:

Obrada podataka nije dozvoljena ako:

 • ne postoji punovažan pristanak za obradu ili se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 • se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez pružanja informacije o toj drugoj svrsi obrade , kao i svih ostalih bitnih informacija propisanih Zakonom;
 • svrha obrade nije jasno određena;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 • su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 • je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

Pravo na brisanje podataka imate ako:

 • svrha obrade nije jasno određena;
 • je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 • ostvarena je svrha obrade, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 • je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 • se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

U odnosu na Vaše podatke o ličnosti koje aše preduzeće prikuplja i obrađuje, na osnovu važećih propisa u vezi sa zaštitom podatka o ličnosti, imate sledeća prava:

 • Pravo na informisanje o tome koje Vaše podatke naše preduzeće poseduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o rukovaocima i obrađivačima navedenih podataka i licima kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
 • Pravo na pristup Vašim podacima i ispravku Vaših podataka, kako biste osigurali da su podaci kojima naše preduzeće raspolaže istiniti, tačni i ažurni;
 • Pravo na brisanje Vaših podatka koje naše preduzeće obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje gore navedenih svrha obrade, a protekao je rok u kome se čuvaju podaci;
 • Pravo na ograničenje obrade Vaših podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti;
 • Pravo prenosivosti – imate pravo da primite Vaše podatke u strukturisanom obliku kako biste iste preneli drugom rukovaocu;
 • Pravo prigovora (pritužbe) – imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših podataka našem preduzeću ili nadležnom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti;
 • Pravo da opoziv pristanaka za obradu Vaših ličnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti odnosno pristanka.

Zahtev za ostvarivanje navedenih prava preporučujemo da uputite lično sa zahtevom, preko pošte ili mejlom na adresi jpbor@mts.rs.

Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših podataka o ličnosti ili kršenja Vaših prava, imate pravo da se pritužbom obratite i nadležnom nadzornom organu – Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ostale informacije bitne za obradu Vaših podataka:

 • Naše preduzeće čuva Vaše podatke o ličnosti do isteka zakonskog roka čuvanja, odnosno dok za to postoji legitiman interes, ili važeća saglasnost / pristanak. Dakle naše preduzeće neće čuvati Vaše podatke duže nego što je to nužno i zakonito.
 • Društvo preduzima sve odgovarajuće organizacione, tehničke, elektronske i kadrovske mere kako bi zaštitilo prikupljene podatke o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i informacione sigurnosti podataka. Prikupljeni i obrađeni podaci imaju tretman poverljivih informacija. Pristup podacima imaju samo zaposleni koji treba da budu upoznati sa podacima, s obzirom na vrstu posla koji obavljaju i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.